Comitetul Județean pentru Situații de Urgență – Buzău

Atribuţiile comitetului judeţean

Comitetele judetene au urmatoarele atributii principale:

Comitetul judeţean asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, preluând atribuţiile comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor.
Personalul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii principale:
a) preşedintele: convoacă întrunirea comitetului judeţean, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; aprobă prin ordin hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele de colaborare şi proiectele de acte normative; informează operativ Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;
b) vicepreşedintele: îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru al comitetului;
c) membrii: participă la şedinţele comitetului judeţean; prezintă informări şi puncte de vedere; îi informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziile rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă; menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente;
d) consultanţii: participă la şedinţele comitetului judeţean; îi consiliază membrii acestuia asupra problemelor tehnice şi de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate.
Grupurile de suport tehnic gestionează situaţiile de urgenţă şi se constituie, de regulă, pentru:
  • apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;
  • prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecărilor de teren;
  • explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane;
  • accidente deosebit de grave pe căi de comunicaţie;
  • asistenţa medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii;
  • epizootii şi supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice, a produselor vegetale şi animale;
  • incendii de masă;
  • accidente nucleare, căderi de obiecte cosmice şi protecţia mediului;
  • avarii ale sistemelor de telecomunicaţii;
  • alte situaţii deosebite.
Funcţionare
Comitetele pentru situaţii de urgenţă se întrunesc semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui. Şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi. Hotărârile comitetelor pentru situaţii de urgenţă se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei preşedintelui comitetului. Consultanţii nu au drept de vot. Comitetele pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.

Art. 22, extras din   Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 21/2004 din 15/04/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 26/04/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta 

Stiri

Galerie Foto

Contact

ISU "Neron Lupaşcu" - Buzău
Str. Bistriţei 51, Municipiul Buzău - 120112
Email: isubuzau@yahoo.com
Tel:
- 0238.721301 (centrala)
- 0238.724089
- 0238.724059
Fax: 0238.713973